Allmänna villkor för användandet av Autohero.com/se

Vänligen läs dessa allmänna villkor för användandet av Autohero.com/se (hädanefter “Allmänna villkor) noggrant innan användandet av webbplatsen.

§ 1 Allmänna bestämmelser

 1. Autohero Sweden AB, Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma, med organisationsnummer 559198-0015 (hädanefter: 'Autohero') driver en webbplats www.autohero.com/se (hädanefter 'Webbplats'). Webbplatsen möjliggör för användarna av webbplatsen (hädanefter 'Användarna') att köpa begagnade bilar. Köpet av begagnade bilar via webbplatsen är förenligt med de allmänna villkor och försäljningsvillkoren för Autohero Sweden AB.
 2. Något allmänt villkor eller villkoren för användning som avviker, strider mot eller fyller ut användarvillkoren skall inte gälla. Detta ska också tillämpas om Autohero uttryckligen har meddelats av användaren om sådana bestämmelser.
 3. Autohero förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst för operativa, ekonomiska eller legala skäl. Användaren kommer bli informerad minst 30 dagar innan ändringen börjar gälla.

§ 2 Registrering och användarkonton

 1. Innan användaren köper en begagnad bil via webbplatsen, måste denne registrera sig. Autohero är inte skyldig att acceptera registreringar. Användaren måste vara minst 18 år gammal.
 2. Användaren skall sanningsenligt och fullständigt tillhandahålla den begärda datan under registreringsprocessen. Om data som är tillhandahållen av användaren under registreringsprocessen ändras, skall användaren ändra denna information på sitt användarkonto omedelbart.
 3. Vid lyckad registrering, skapas ett användarkonto för användaren, vilket han/hon kan få tillgång till genom att ange dennes e-mailadress och lösenord. Användaren skall hålla lösenordet för användarkontot säkert och konfidentiellt. Användaren är förbjuden att dela lösenordet med tredje parter. Om det finns några misstankar mot otillåten användning, måste användaren ändra lösenordet omedelbart.
 4. Användaren är ansvarig för alla handlingar som utförs med hjälp av hans åtkomstdata.

§ 3 Användarens skyldigheter

 1. Användare ska säkerställa att allt innehåll denne publicerar på webbplatsen är lagligt och inte inkräktar på tredje parts rättigheter. Användaren skall inte publicera innehåll via webbplatsen som är av våldsamt, pornografiskt, rasistiskt, skadligt för minderåriga, av kriminell natur, är olaglig eller som kan bryta mot lagar.
 2. Användaren skall inte blockera, skriva över eller modifiera innehållet som tillhandahålls av Autohero eller på något sätt störa tjänsten som Autohero tillhandahåller, i synnerhet om detta kan leda till överbelastning av webbplatsen.
 3. Användaren skall hålla Autohero skadeslöst från alla anspråk av tredje part gentemot Autohero på grund av ett brott mot deras rättigheter i samband med användarens användning av webbplatsen. Användaren skall bära kostnaderna för det nödvändiga rättsliga försvaret av Autohero, inklusive alla rättsliga kostnader och advokatkostnader enligt vid den tidpunkten gällande taxa.

§ 4 Upphovsrätt, andra industriella rättigheter och användarrättigheter

Alla logotyper, texter, bilder och annan data på webbplatsen kan vara upphovsrättsskyddade eller skyddade genom industriell äganderätt. Användandet av webbplatsen berättigar inte användaren att vidare använda informationen eller innehållet. Ändringar, bearbetningar och användandet av informationen och innehållet på denna hemsida av användaren eller en tredje part är inte tillåtet, såvida inte Autohero eller annan upphovsrättsinnehavare uttryckligen har givit sitt medgivande skriftligen.

§ 5 Påföljder

 1. Autohero kan vidta olika åtgärder om det finns en tydlig indikation på att en användare bryter mot gällande lag, tredje parts rättigheter, dessa användarvillkor eller de allmänna försäljningsvillkoren för Autohero Sweden AB.
 2. Sådana åtgärder (inter alia) omfattar en varning till användaren såväl som tillfällig och slutlig blockering av användaren.

§ 6 Garanti

På grund av internets natur är det möjligt att webbplatsen är temporärt otillgänglig. Användarens åtkomst till webbplatsen kan emellanåt bli avbruten eller begränsad för att möjliggöra underhåll eller uppdatering av nya tjänster eller hjälpmedel. Autohero strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet, eller för att begränsa förekomsten och varaktigheten av eventuella tillfälliga avbrott eller begränsningar, inom ramen för de tekniska möjligheterna. Autohero garanterar dock inte att webbplatsen kommer att finnas tillgänglig hela tiden utan fel och avbrott.

§ 7 Ansvar

I händelse av oaktsamhet skall Autohero endast vara ansvarig för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, det vill säga de för vars efterlevnad användaren regelbundet kan förlita sig på och som är typiskt för dessa typer av avtal. Vidare skall Autohero endast vara ansvarig för grov vårdslöshet eller avsiktlig skada samt för skador på liv, kropp och hälsa.
Skulle Autohero vara skyldig till oaktsamhet, skall detta begränsas till den typiskt förekommande, förutsebara skadan.

§ 8 Slutbestämmelser

 1. Dessa användarvillkor skall uteslutande regleras av lagarna i Sverige.
 2. Om användaren är en näringsidkare enligt svensk lag eller ett aktiebolag, är den enda platsen för tvistlösning i samband med dessa användarvillkor den lokala domstolen (Amtsgericht) i Königs-Wusterhausen, Tyskland, eller den regionala domstolen (Landgericht) Cottbus, Tyskland. Samma skall även gälla om användaren flyttar hans/hennes hemvist till ett land utanför Sverige efter att detta avtal ingåtts eller om användaren inte har en fast hemvist i Sverige. Om användaren är en konsument skall platsen för tvistelösningen bestämmas av konsumentens hemvist.
 3. Skulle någon bestämmelse av dessa allmänna villkor bli ogiltig, skall detta inte påverka de övriga bestämmelsernas lagliga giltighet. Istället för den ogiltiga bestämmelsen anses en effektiv bestämmelse ha överenskommits som kommer så nära parternas ekonomiska intressen som möjligt.
 4. Autohero är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter. (Section 36 para. 1 no. 1 VSBG).