Autohero logo

Autohero´s allmänna villkor

Allmänna villkor gällande försäljning

1 § Allmänt

 1. Autohero Sweden AB är ett varumärke som ägs och drivs av Autohero GmbH [1]. Bolaget har sitt säte i Stockholm på Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma, Sverige och har organisationsnumret 559198-0015 (hädanefter 'Autohero'), Bolaget säljer begagnade bilar genom hemsidan www.autohero.com/se (hädanefter 'hemsida').

  Dessa allmänna villkor (hädanefter 'Villkor') ska reglera försäljningen av begagnade bilar både till klienter som är privatpersoner i enlighet med Konsumentköplagens 1 § 5 st. (hädanefter 'KKöpL').
  och
  Till näringsidkare i enlighet med KköpL s 1 § 6 st. (var och en av dem benämns hädanefter som en 'kund' eller 'köpare' och flera av dem som 'kunder' eller 'köpare' o).
 2. En 'konsument' är i enlighet med den 1 § 5 st. i i KKöpL 'en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet' (hädanefter en 'Konsument').

  En 'näringsidkare' är i enlighet med den 1 § 6 st. i KKöpL 'en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (hädanefter en 'Näringsidkare').
 3. Dessa allmänna villkor, som ändras från en tid till en annan, Finns tillgängliga, kan sparas och skrivas ut när som helst från hemsidan www.autohero.com/se.
 4. Ett köpeavtal tillsammans med Autohero (hädanefter en 'Köpeavtal') Gällande en begagnad bil Ska ingås uteslutande utefter förutsättningarna av dessa allmänna villkor, oberoende av olika allmänna villkor för kunden. Kunden accepterar att dessa allmänna villkor är bindande.

2 § Ingående av avtal

 1. Autohero listar annonser för begagnade bilar på sin egen hemsida och på tredje parts hemsidor. Annonserna samt informationen, bilderna och videoklippen gällande respektive bilar ska ännu inte utgöra ett erbjudande att ingå ett köpavtal. I stället tjänar annonserna enbart syftet att ge den potentiella köparen information om bilen.
 2. För att ingå ett köpeavtal ska kunden registrera sig på hemsidan. Kunden kan söka efter vissa bilar via sökfunktionen på hemsidan eller visa alla tillgängliga bilar. Om kunden väljer en bil visas den på dennes användarprofil under fliken 'Mina beställningar'. Kunden kan när som helst ändra sina personuppgifter på ordersidan tills ett bindande köp genomförs genom att denne klicka på knappen ‘Beställ nu’. Så fort som kunden klickar på 'Beställ nu' -knappen gör denne ett bindande erbjudande att köpa bilen. Om kunden har diskuterat detaljerna i köpeavtalet med Autohero i förväg, till exempel, då den första kontakten har skett via en extern tjänsteleverantörs hemsida eller via telefon, kommer bilen samt vissa diskuterade tilläggstjänster och villkor automatiskt att visas under fliken 'Mina beställningar'. Ett bindande avtal från kunden sida att ingå ett köpeavtal görs emellertid just då när denne klickar på knappen 'Beställ nu'.

  Det slutgiltiga köpeavtalet signera på ett av följande två sätt:

  (i) Digitalt. Kunden får ett E-postmeddelande / SMS med en länk till köpeavtalet. Kunden signerar avtalet med BankID. Genom att signera avtalet accepterar kunden villkoren och gör ett bindande anbud att köpa bilen och de ytterligare tilläggstjänsterna som valts. Den digitala signeringen skall anses vara de slutligiltiga och inga ytterligare signaturer krävs. När köpeavtalet är undertecknat får kunden en kopia av avtalet skickat till sig per post inom tio arbetsdagar.

  (ii) Via e-post och/eller post. Genom att återsända det signerade köpeavtalet via e-post, Lägger kunden ett bindande anbud att köpa bilen och de ytterligare tilläggstjänsterna som valts.

  (iii) Fysiskt i ett av Autoheros showroom i den mån det erbjuds i det enskilda fallet eller på en anläggning som tillhör Viköperdinbil.se.

  På Autoheros begäran, skall kunden dessutom skicka köpeavtalet till Autohero per post.
 3. Om signaturen sker digitalt eller på distans har kunden 3 arbetsdagar på sig att ladda upp de dokument som begärts av Autohero under sin användarprofil. Om kunden inte uppfyller denna skyldighet kan detta leda till att det inte är möjligt att ingå ett köpeavtal med Autohero. För att ingå ett köpeavtal från Autoheros sida beror det inte enbart på kundens skyldighet att fullständig ladda upp dokumenten.
 4. Genom att skicka ett bekräftelsemail från Autohero om att köpeavtalet har ingåtts, förklarar Autohero sitt godkännande av kundens erbjudande. Kundens betalningsvillkor fastställs i § 4.
 5. Som ett alternativ till den process som beskrivs i föregående stycken kan kunden också lämna ett erbjudande för att ingå ett köpeavtal i ett av Autohero showroom, i den mån det erbjuds i det enskilda fallet. I detta fall ingås köpeavtalet när köpeavtalet är undertecknat av Autohero eller en person som är auktoriserad av Autohero.
 6. Kunden godkänner att kommunikation med Autohero gällande avtalet kan ske i elektronisk form.

3 § Ytterligare Tilläggstjänster

 1. Utöver köpeavtalet för bilen, kan kunden även välja att teckna ett stort antal ytterligare tilläggstjänster som erbjuds av Autohero. Dessa tilläggstjänster kommer att skrivas in i köpeavtalet.

  Om inget annat föreskrivs, kommer kunden att debiteras för avgifter och eventuella tilläggskostnader för dessa tilläggstjänster.
 2. De ytterligare tilläggstjänster som erbjuds inkluderar framförallt:
  (i) förlängd garanti
  (ii) finansiering
  (iii) Försäkring
  Såväl som
  (iv) Extrautrustning som exempelvis däck och fälgar.

4 § Betalning

 1. Så snart köpeavtal har ingåtts ska försäljningspriset samt eventuella kostnader och avgifter för ytterligare tjänster falla till betalning. Med förbehåll för § 2 och § 3 nedan, så snart kunden har fått köpbekräftelsen, ska kunden vara skyldig att betala Authero köpeskillingen, samt eventuella kostnader och avgifter för ytterligare tjänster, i sin helhet inom tre arbetsdagar. Alla priser anges som bruttobelopp och i svenska kronor.
 2. Genom undantag från punkterna 1 och 2 ovan, måste en kund som inte är bosatt i Tyskland betala till Authero i sin helhet efter att ha slutfört köpeavtalet.
 3. Om Autohero har samtyckt till finansiering via en leverantör av finansieringstjänster och om Kunden enligt finansieringsavtalet är skyldig att bära en del av den totala kostnaden, är kunden - i undantag från § 1 - skyldig att göra en förskottsbetalning avseende den del av köpeskillingen som kunden måste bära själv (20% av köpeskillingen).
 4. Betalning måste ske enligt överenskomna specifikationer (Betalkort, Trustly, Swish eller Banköverföring) till det angivan kontot.

  Betalningar accepteras endast om det görs av en finansiell institution som har sitt säte i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 5. Kunden skall inte heller tillåtas att bli kompenserade för eventuella fordringar eller att hålla inne betalningar gentemot Autohero såvida inte dessa påståenden är obestridd av Autohero eller har fastställts i domstol på ett slutgiltigt och bindande sätt (juridiskt).

  Kunderna har i synnerhet inte rätt till att vägra att betala med motiveringen att de

  • (i) har andra faktiska fordringar gentemot Autohero enligt andra köpavtal som ingåtts eller
  • (ii) endast hävda att de har sådana krav.

5 § Upphämtning och leverans

 1. Bilen, alla de nycklar och övrig utrustning som tillhör bilen skall överlämnas till kunden vid upphämtningen och så snart som Autohero erhållit den fulla betalning av köpeskillingen såväl som eventuella kostnader och avgifter för ytterligare tilläggstjänster. Efter betalningen är gjord genomför Autohero ett ägarbyte av bilen och överlämnar en kopia på att detta har genomförts till kunden. Inom vanligtvis 10 arbetsdagar skall kunden sedan få registreringsbevisets båda delar skickat till sin folkbokföringsadress från Transportyrelsen. Vidare måste kunden också uppvisa en bekräftelse på att han/hon har tecknat en trafikförsäkring för bilen vid upphämtandet. Kunden kan antingen köpa försäkringen via Autohero, eller av ett försäkringsbolag som denne själv väljer. Vid upphämtning kommer kunden att underteckna en varudeklaration samt ett leveransgodkännande där bilens skick anges. Dessa dokument kommer att fungera som ett bevis på bilens skick om några framtida tvister uppstår. Kunder måste hämta upp bilen, efter eget val antingen hos en av Autoheros partners logistikcenter, på ett showroom i den mån det erbjuds i det enskilda fallet eller På en av anläggningarna som är anslutna till Autohero. För detta syftet, Är Avtalsparterna överens om ett tidsfönster på 48-timmar under vilken bilen ska ställas till förfogande för upphämtning (och under vilket det måste hämtas av kunden). Kunden måste ta hänsyn till öppettiderna för den plats där bilen skall hämtas. Kostnaderna för leverans av bilen till anläggningen eller logistikcentralen ska bäras av kunden om inte annat avtalats.
 2. Om kunden inte hämtar bilen inom det överenskomna tidsfönstret, Kan Autohero ta ut en lagringsavgift på 100 kronor för varje påföljande dag eller för en del av den. Kunden skall vara fri att framlägga bevis för att, Det i själva verket endast har skett en lägre förlust / skada eller ingen förlust / skada alls har skett i samband med detta. Autohero förbehåller sig rätten att kräva in fordringar för ytterligare förluster eller vållade skador.
 3. Som ett alternativ till att kunden hämtar upp bilen, Kan kunden också begära att Autohero organiserar en expressleverans till en plats som kunden bestämmer. I sådant fall, Ingås leveransavtalet mellan transportföretaget och kunden. Autohero fungerar bara som en mäklare i det avseendet. Leverans är endast möjlig om avlämnandet från lastbil kan ske på den plats som kunden anger och att lastbilen har möjlighet att vända där. Transporten skall styras av transportföretagets allmänna villkor. Transportkostnaderna skall betalas av kunden
 4. Om kunden är en näringsidkare, skall prestationsplatsen vara hos Autohero´s säte. Om det är bestämt att bilen skall transporteras till en annat plats än prestationsplatsen, skall 'Prisrisken' (det vill säga köparens risk att vara skyldig att betala köpeskillingen trots att prestationen av säljaren misslyckats) ansetts övergå till köparen så snart som bilen överlämnats till en transportör.

6 § Garantier och skyldigheter

 1. I förhållande till konsumentköplagen, Regleras detta köpeavtal av de lagstadgade bestämmelserna om garantier.

  Utöver det, skall Autoheros ansvar begränsas

  • (i) till förlust eller skada som uppstår till följd av grovt försumlighet eller avsiktlig överträdelse av Autoheros ansvar,
  • (ii) förlust eller skada som uppstått på grund av skada på liv, kropp eller hälsa,
  • (iii) väsentliga åsidosättande av ansvar som äventyrar prestationen av avtalsändamålet,

   och / eller
  • (iv) brott mot ansvar vars prestation är den absolut nödvändiga förutsättningen för avtalets genomförande
   och
   i vars samtycke kunden vanligtvis kan lita på.
 2. Autoheros ansvar för kvalitetsbrister skall undantas om en defekt uppträder senare än ett år efter överlämnandet av bilen. Om kunden är en näringsidkare, skall försäljningen anses ha skett med undantag för eventuella garantianspråk.

  Uteslutningen av skadeståndsansvar enligt stycke 1 såväl som Uteslutningen av eventuellt ansvar för kvalitetsbristeri förhållande till näringsidkaren ska inte gälla
  • (i) för förlust eller skada som uppstår till följd av grov vårdslöshet eller avsiktligt intrång i Autoheros ansvar,
  • (ii) förlust eller skada som uppstått på grund av skada på liv, kropp eller hälsa,
  • (iii) väsentliga åsidosättande av ansvar som äventyrar prestationen av avtalsändamålet,

  • och / eller
  • (iv) brott mot ansvar vars prestation är den absolut nödvändiga förutsättningen för avtalets genomförande

  och
  i vars samtycke kunden vanligtvis kan lita på.
 3. För att undvika efterföljande tvister rekommenderar Autohero kunden att undersöka bilen vid tiden för överlämnandet för upptäcka uppenbara brister. Sådan defekt kommer att anges i leveransgodkännandet.
 4. I de fall där Autohero är skyldig att betala för förlust eller skada som orsakats av försumlighet skall Autoheros skadeståndsansvar begränsas till den mängd förluster / skador som var förutsebart och typiskt för avtalet i fråga.
 5. Eventuella krav på kvalitetsbrister (defekter) måste hävdas av kunden gentemot Autohero. Om köpeobjektet blir funktionsoduglig på grund av en kvalitetsbrist, Kan kunden, med godkännande av Autohero, vända sig till en verkstad.

7 § Garantier (garanti)

 1. Skulle kunden köpa en förlängd garanti, gäller garantibestämmelsens allmänna villkor. Dessa kommer att tillhandahållas till kunden tillsammans med köpeavtalet. Det är inte Autohero utan respektive försäkringsgivares som blir avtalspartnern för ett sådant förlängt garantiavtal. Om en händelse som omfattas av den uttryckliga garantin uppstår, Måste kunden vända sig direkt till en sådan försäkringsgivare.

8 § Ångerrätt

 1. Om kunden är en konsument, är - med förbehåll för de lagstadgade reglerna - han / hon berättigad till en 14-dagars ångerrätt om köpeavtalet har ingåtts uteslutande med hjälp av distanskommunikation enligt 2 kap. 10 § i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  En konsument
  En 'konsument' är i enlighet med KköpL 1 § 5 st 'en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet'.
 2. Köpeavtalet kan återkallas utan att ge några skäl inom 14 dagar från den dag då (a) Kunden eller (b) En tredje part som utsetts av kunden, och som inte är en transportör, har fått varorna. Om köparen har ingått ett finansieringsavtal med en tredje part för att betala sina skulder som följer av köpeavtalet, är han inte längre bunden till sin respektive avsiktsförklaring.
 3. För att utöva sin ångerrätt måste kunden informera Autohero om sitt beslut att återkalla köpeavtalet. För att uppfylla kraven under ångerfristen Är det tillräckligt om kunden skickar underrättelsen om utövandet av rätten till återkallelse innan ångerfristen har löpt ut.
 4. Autohero föreslår för syftet att använda sin ångerrätt Använder kunden E-postadressen admin-se@autohero.com. I annat fall, Kan kunder även skicka sin återkallelse till postadressen Autohero Sweden AB, Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma, Sverige.
 5. När köpeavtalet har återkallats, Ska Autohero, inom 14 dagar från den dag då anmälan mottogs, Återbetala alla mottagna betalningar till kunden. För att återbetala, Använder Autohero samma betalningsmedel som använts av kunden för köpet om inte annat uttryckligen överenskommits. Ingen avgift kommer att debiteras för en sådan återbetalning.
 6. Autohero kan neka återbetalning tills dess att varan har återlämnats eller till dess att kunden har bevisat att han / hon har skickat tillbaka varan
 7. Kunden måste skicka eller lämna tillbaka varan inom 14 dagar från den dag då kunden meddelade Autohero om återkallelsen. Perioden anses ha uppfyllts om varorna skickas tillbaka inom 14 dagar.
 8. Kunden kan Ta med bilen till en anläggning som tillhör VKDB Sverige AB eller Få bilen transporterad dit av en transportör.
 9. Kunden måste Täcka en eventuell förlust av bilens värde, till exempel som ett resultat av användning, om en sådan förlust i värde kan hänföras till en användning av bilen som inte var nödvändig för att inspektera dess skick, egenskaper och funktion.
  - i synnerhet skall kunden inte kört bilen mer än 500 km sedan överlämnandet till denne.

9 § Återkallelse av avtal

 1. Även om kunden inte har en lagstadgad rättighet till återkallelse, Kan denne returnera bilen till Autohero utan att ge några skäl inom 14 dagar från överlämnandet, förutsatt att Bilen inte har skadats och Inte använts utöver den normala kontrollen av bilen
  - i synnerhet inte kört bilen mer än 500 km sedan överlämnandet till kunden.

  Det finns ingen rätt till återkallelse för näringsidkare.
 2. För att återlämna bilen ska kunden föra bilen till en anläggning som tillhör Viköperdinbil.se. De ytterligare kostnaderna kommer att bäras av Autohero. Kunden får endast täcka kostnaderna för en eventuell värdeförlust av bilen, om denna förlust beror på en överanvändning av bilen som inte var nödvändig för att inspektera dess skick, egenskaper och funktion.

10 § Äganderätt

 1. Äganderätten till bilen ska förbli Autoheros tills dess att fordringar som Autohero har rätt till enligt köpeavtalet har betalts.
 2. Under perioden som Autohero har äganderätt till bilen, skall Autohero ha rätt att behålla registreringsbevisets båda delar ( del I och II). När betalningen har genomförts i sin helhet, Genomför Autohero ett ägarbyte och registrerar en ägarändring hos Transportstyrelsen som inom vanligtvis 10 arbetsdagar skickar ut ett nytt registreringsbevis till kundens folkbokföringsadress.
 3. Så länge som Autohero´s äganderätt till bilen finns, kan kunden inte heller förfoga över köpeobjektet inte heller kontraktsmässigt bevilja en användning till tredje part såvida inte parterna kommit överens om något annat.

11 § Avtal om uttryckliga garantier (garanti), finansiering och försäkring

 1. I händelse av att ytterligare tilläggstjänster tillhandahålls - som till exempel finansiering, en förlängd garanti eller mäkleri av försäkring - Kommer kunden att få ytterligare kontraktshandlingar från partners till Autohero. Följaktligen, Skall ett avtal om någon av de extra tjänsterna anses ha ingåtts först när respektive avtal har undertecknats av köparen och respektive tjänsteleverantör. Gällande garanti och “prova-på” försäkring tecknar Autohero för kundens räkning en garanti och/eller en 14 dagars försäkring för bilen och således behöver kunden inte signera något ytterligare specifikt avtal för detta mer än det köpeavtalet där kunden bekräftar sin avsikt att köpa respektive tjänst.
 2. Autohero blir ingen part i sådana avtal. Autohero bär inget ansvar för innehållet och genomförandet av deras partners respektive avtal.
 3. Om kunden oberoende av köpeavtalet återkallar ett finansieringsavtal skall detta inte påverka köpeavtalet eller kundens skyldighet att fullgöra det. Beträffande betalning av köpeskillingen gäller § 4 stycke. 1 - 3, 5 och 6.

12 § Dataskydd

Kontrollenheten med syfte på dataskyddslagstiftningen och tjänsteleverantören (Tjänsteleverantör), i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (Personuppgiftslagen, PuL), är Autohero Sweden AB, Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma, Sverige. Kunderna bör känna sig fria att när som helst kontakta avdelningen för dataskydd hos Autohero för alla frågor som rör dataskydd genom att skicka ett E-postmeddelande till admin-se@autohero.com. Ytterligare detaljer angående användningen av data Och viljeförklaringen om de rättigheter som härrör från dem finns i bestämmelserna om dataskydd på www.autohero.com/se/policies/privacy/.

13 § Övrigt

 1. För alla nuvarande eller framtida krav som härrör från affärsrelationen mellan Autohero och bilhandlare (Grossister) och / eller näringsidkare, Inklusive krav enligt en faktura (fordring) och krav på betalningar (betalningskrav), Skall tingsrätten i Stockholm, Sverige, i förekommande fall, vara domstolen med ensamrätt.
 2. Samma domstol skall användas om köparen

  • (i) inte har en allmän domstols tillhörighet i Sverige,
  • (ii) flyttar hans/hennes hemvist eller bostadsort till ett land utanför Sverige efter att avtalet har ingåtts

  • eller
  • (iii) Köparens bostadsort eller bostadsort är okänt vid tidpunkten för talan.
 3. Annars, i samband med fordringar mellan konsumenter och Autohero, Ska platsen för tvistelösningen anses vara konsumentens hemvist.
 4. Alla juridiska transaktioner eller andra rättsliga förhållanden med Autohero ska omfattas av Sveriges lagar. FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG) såväl som andra mellanstatliga konventioner, om några, ska inte gälla även efter att de har införlivats i svensk lag. Detta val av lag ska inte påverka det skydd som beviljats, om något, som för en kund som har hemvistort i ett EU-land eller i Schweiz, uppstår enligt obligatoriska bestämmelser i respektive lands lagstiftning.
 5. EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS) som du hittar här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Eftersom vi föredrar att lösa eventuella tvister med våra kunder direkt, deltar Autohero inte i denna tvistlösning. Du hittar vår E-postadress under våra kontaktuppgifter.
 6. Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller skulle bli ogiltig, helt eller delvis, eller innehålla några luckor, Ska detta inte påverka giltigheten av de resterande bestämmelserna och / eller övriga delar.
Juli 2019