Ogólne warunki korzystania z Autohero.com

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Korzystania z usług Autohero (dalej: 'Warunki Korzystania') przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Autohero Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy pod nr KRS 0000506043, BDO 000099668, NIP: 1132875411, kapitał zakładowy: 5.000 zł (dalej: 'Autohero') prowadzi stronę internetową www.autohero.com (zwaną dalej 'Stroną Internetową'). Serwis umożliwia Użytkownikom serwisu (dalej „Użytkownicy”) zakup używanych pojazdów. Zakup używanych pojazdów za pośrednictwem Strony Internetowej podlega Ogólnym warunkom sprzedaży firmy Autohero Polska Sp. z o.o.
 2. Jakiekolwiek warunki korzystania stosowane przez Użytkownika, które odbiegają od Warunków Korzystania, są sprzeczne z nimi lub uzupełniają je, nie mają zastosowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy Autohero zostało wyraźnie powiadomione o takich postanowieniach przez Użytkownika.
 3. Autohero zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania w dowolnym momencie ze względów operacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Użytkownik zostanie poinformowany co najmniej 30 dni przed wejściem zmiany w życie.

§ 2 Rejestracja i Konto Użytkownika

 1. Zanim Użytkownik kupi używany pojazd za pośrednictwem Strony Internetowej, musi się zarejestrować. Autohero nie jest zobowiązane do akceptowania rejestracji. Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat.
 2. Użytkownik poda zgodne z prawdą, dokładne dane wymagane podczas procesu rejestracji. Jeśli dane podane w trakcie rejestracji przez Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik bezzwłocznie uaktualni swoje Konto.
 3. Po zakończonej powodzeniem rejestracji utworzone zostanie Konto Użytkownika, do którego Użytkownik będzie miał dostęp po wprowadzeniu swojego adresu mailowego i hasła. Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać hasło do swojego Konta Użytkownika w tajemnicy. Zabrania się przekazywania hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Autohero w przypadku wskazującym na to, że dane dostępowe Użytkownika mogły zostać użyte lub mogą być użyte w przyszłości przez osoby trzecie. Jeżeli cokolwiek wskazuje na takie nieuprawnione użycie, Użytkownik musi niezwłocznie zmienić hasło.
 4. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie działania, które zostały podjęte z użyciem jego danych dostępowych.

§ 3 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zapewnia, że wszystkie treści publikowane przez niego na Stronie Internetowej są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik nie może publikować na Stronie Internetowej treści o charakterze agresywnym, pornograficznym, rasistowskim, szkodliwym dla nieletnich lub o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszającym prawo lub nielegalnym.
 2. Użytkownik nie może blokować, nadpisywać lub modyfikować treści generowanych przez Autohero lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać pracy Autohero, w szczególności jeśli mogłoby to spowodować nadmierne obciążenie Strony Internetowej.
 3. Użytkownik zwolni Autohero z wszelkich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie wobec Autohero z tytułu naruszenia ich praw w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika. Użytkownik ponosi koszty niezbędnej obrony prawnej Autohero, w tym wszelkie opłaty prawne i honoraria adwokackie według stawki ustawowej.

§ 4 Prawa autorskie, inne prawa własności przemysłowej i prawa użytkowania

Wszystkie logo, teksty, obrazy i inne dane znajdujące się na Stronie Internetowej mogą podlegać prawom autorskim lub ochronie jako prawa własności przemysłowej. Korzystanie ze Strony Internetowej nie uprawnia Użytkownika do dalszego korzystania z tych informacji i treści. Modyfikacja, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji i zawartości tej Strony Internetowej przez Użytkownika lub osobę trzecią jest niedozwolone, chyba że Autohero lub inny właściciel praw autorskich wyraźnie wyraził zgodę na ich wykorzystanie na piśmie.

§ 5 Kary

 1. Autohero może podjąć różne środki, jeśli istnieją wyraźne przesłanki, że Użytkownik narusza obowiązujące prawo, prawa osób trzecich, niniejsze Warunki użytkowania lub Ogólne warunki sprzedaży Autohero Polska Sp. z o.o.
 2. Takie środki obejmują między innymi ostrzeganie Użytkownika oraz czasowe i ostateczne blokowanie Użytkowników.

§ 6 Zastrzeżenia co do dostępności

Ze względu na specyfikę internetu, możliwe jest, że Strona Internetowa będzie czasowo niedostępna. Dostęp Użytkownika do Strony Internetowej może czasami zostać przerwany lub ograniczony w celu umożliwienia konserwacji lub wprowadzenia nowych udogodnień. Autohero dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność i funkcjonalność Strony Internetowej lub ograniczyć częstotliwość i czas trwania czasowych przerw lub ograniczeń, w granicach możliwości technicznych. Jednakże Autohero nie gwarantuje, że Strona Internetowa będzie dostępna przez cały czas, bez błędów i bez zakłóceń.

§ 7 Odpowiedzialność

(1) W przypadku Klientów niebędących konsumentami odpowiedzialność Autohero jest ograniczona
(i) do winy umyślnej
(ii) szkody rzeczywistej bezpośrednio poniesionej w wyniku utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
(2) W przypadku Klientów niebędących konsumentami Autohero ponosi odpowiedzialność tylko za szkodę rzeczywistą.

§ 8 Finalne postanowienia

 1. Niniejsze Warunki Korzystania obowiązują od dnia 17 października 2019 roku i podlegają wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców lub w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych wszelkie stosunki prawne z Autohero podlegają sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Autohero.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności prawnej pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia, za skuteczne postanowienie uważa się takie, które jest możliwie najbliższe interesowi gospodarczemu stron.
 4. Autohero nie wyraża zgody na uczestnictwo w procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR), pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Warunki Korzystania i Ogólne warunki sprzedaży są udostępnione za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia pobranie ich, utrwalenie i wydrukowanie. Na żądanie Użytkownika powyższe dokumenty mogą zostac przesłane na podany przez niego adres mailowy.
 6. Kontakt z Autohero jest również możliwy pod adresem poczty e-mail: polska@autohero.com