Ogólne warunki sprzedaży Autohero Polska Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Autohero Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy pod nr KRS 0000506043, BDO 000099668, NIP: 1132875411, kapitał zakładowy: 5.000 zł (dalej 'Autohero'), sprzedaje używane pojazdy. W tym celu obsługuje stronę internetową www.autohero.com/pl (dalej: 'Strona Internetowa').

  Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej 'OWS') regulują sprzedaż pojazdów używanych sprzedawanych zarówno klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego (dalej 'KC') oraz przedsiębiorcom (każdy z nich zwany dalej 'Klientem' lub 'Kupującym', a większa ich liczba zwana 'Klientami' lub 'Kupującymi').
 2. 'Konsument' w rozumieniu art. 22 indeks 1 KC to każda osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej 'Konsument').

  'Przedsiębiorca' w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (dalej 'Przedsiębiorca').
 3. Do niniejszych OWS, wraz z późniejszymi zmianami, można uzyskać dostęp, zapisać je i wydrukować w dowolnym momencie - ze strony głównej www.autohero.com/pl.
 4. Umowa sprzedaży z Autohero (dalej 'Umowa Sprzedaży') w odniesieniu do pojazdu używanego jest zawierana wyłącznie na podstawie niniejszych OWS, bez względu na odmienne warunki ogólne klienta. Klient akceptuje niniejsze OWS jako prawnie wiążące.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Autohero prezentuje oferty pojazdów używanych na własnej platformie internetowej, jak również na platformach internetowych stron trzecich.

  Ogłoszenia, jak również informacje, zdjęcia i filmy wideo dotyczące poszczególnych pojazdów w nich zawartych nie stanowią jeszcze oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 § 1 KC. Autohero zawiera umowy sprzedaży pojazdów wyłącznie w formie pisemnej.

  Ogłoszenia służą wyłącznie w celu dostarczenia informacji dla potencjalnego nabywcy, przy czym z uwagi na możliwość omyłek, nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 indeks 1 KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient dokonuje rejestracji na Stronie Internetowej. Może on wyszukiwać określone pojazdy za pomocą funkcji wyszukiwania lub wyświetlać wszystkie pojazdy. Jeśli Klient wybierze pojazd, pojawi się on na jego profilu w folderze 'Moje zamówienia'. Klient składa wiążącą ofertę zakupu, gdy tylko kliknie przycisk 'Zamów teraz'.

  W przypadku, gdy klient omówił wcześniej szczegóły Umowy Sprzedaży z Autohero, na przykład dlatego, że pierwszy kontakt miał miejsce za pośrednictwem platformy zewnętrznego dostawcy usług, pojazd oraz pewne omówione usługi dodatkowe i warunki automatycznie pojawią się w folderze 'Moje zamówienia'. Wiążąca oferta Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży jest jednak składana w momencie kliknięcia przez niego na przycisk 'Zamów teraz'.

  Umowa Sprzedaży zawierana na jeden z dwóch sposobów:

  (i) w formie pisemnej na formularzu dostarczanym Klientowi przez kuriera.

  (ii) w formie pisemnej na formularzu przekazywanym Klientowi osobiście w jednej z placówek Autohero.
 3. Jeżeli Umowa Sprzedaży dostarczana jest Klientowi przez kuriera, Klient ma następnie 3 dni na umieszczenie dokumentów wymaganych przez Autohero w swoim profilu – bez których, zawarcie Umowy Sprzedaży z Autohero może okazać się obiektywnie niemożliwe. Jednakże przyjęcie oferty Klienta dotyczącej zawarcia Umowy Sprzedaży przez Autohero nie jest uzależnione od pełnego przesłania dokumentów..
 4. Autohero wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży oświadcza, że akceptuje ofertę Klienta i zawarło Umowę Sprzedaży, co powoduje powstanie zobowiązania płatniczego Klienta zgodnie z § 4 niniejszych OWS. Autohero wyśle klientowi fakturę mailowo lub pocztą tradycyjną.
 5. Klient może (podając adres mailowy) wyrazić zgodę na to, że komunikacja z Autohero w sprawie Umowy Sprzedaży będzie prowadzona w formie elektronicznej.

§ 3 Dodatkowe usługi

 1. Oprócz Umowy Sprzedaży pojazdu Klient może skorzystać z wielu dodatkowych usług oferowanych przez Autohero.

  Te dodatkowe usługi będą zawarte w Umowie Sprzedaży.

  O ile nie postanowiono inaczej, dodatkowe usługi wymagają uiszczenia opłat i, w stosownych przypadkach, dodatkowych kosztów.
 2. Dodatkowe oferowane usługi mogą obejmować w szczególności:

  pośrednictwo lub udzielenie dodatkowej gwarancji (dalej “Gwarancja”),
  dostawę pojazdu do miejsca wybranego przez Klienta,
  ubezpieczenie samochodu,
  jak również dodatkowe wyposażenie jak opony i felgi.

  Treść danej usługi dodatkowej może zostać określona w warunkach, które zostaną dostarczone Klientowi przed złożeniem przez Autohero wiążącej oferty.

§ 4 Płatność

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży cena oraz wszelkie koszty i opłaty za usługi dodatkowe stają się natychmiast wymagalne do zapłaty.

  Po otrzymaniu przez Klienta Umowy Sprzedaży i Klient jest zobowiązany do uiszczenia do Autohero, w ciągu trzech dni roboczych, 100% ceny jak również wszelkich kosztów i opłat za dodatkowe usługi w pełnej wysokości.

  Wszystkie ceny podane są w kwotach brutto i w PLN.
 2. Jeżeli Autohero wyrazi zgodę na finansowanie przez dostawcę usług finansowych i jeżeli zgodnie z umową o finansowanie Klient jest zobowiązany do poniesienia części kosztów całkowitych, wtedy - w drodze odstępstwa od przepisów par. 1 - obowiązek dokonania wpłaty zaliczki odnosi się do tej części ceny, którą Klient musi sam ponieść.
 3. Płatność musi być dokonana przelewem bankowym na rachunek wskazany na Umowie Sprzedaży

  Płatności bezgotówkowe będą akceptowane tylko wtedy, gdy jeżeli zostaną dokonane przez instytucję finansową, która ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Klientowi nie wolno potrącać żadnych roszczeń ani wykonywać jakichkolwiek praw zatrzymania w przypadku roszczeń Autohero, chyba że te roszczenia są niekwestionowane przez Autohero lub zostały potwierdzone w sądzie w sposób ostateczny i wiążący.

  W szczególności Klienci nie są uprawnieni do odmówienia zapłaty z tego powodu, że
  (i) wykazują inne rzeczywiste roszczenia wobec Autohero na podstawie innych umów, które zostały zawarte lub
  (ii) jedynie twierdzą, że mają takie roszczenia.
  Powyższe postanowienia nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.

§ 5 Odbiór i dostawa

 1. Pojazd, dokumenty rejestracyjne, kluczyki do auta, wyposażenie dodatkowe oraz dodatkowe dokumenty dotyczące pojazdu, jeśli takie istnieją, zostaną przekazane Klientowi, gdy tylko Klient dokona wpłaty pełnej ceny jak również dokona wpłaty należności za koszty usług dodatkowych.

  Klienci muszą odebrać pojazd w placówce Autohero.

  W tym celu, strony umowy uzgodniły, że Klient ma 48 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży na odbiór pojazdu.

  Klient musi wziąć pod uwagę godziny otwarcia miejsca, w którym pojazd ma być odebrany.

  Koszty dostarczenia pojazdu do salonu Autohero ponosi Autohero.
 2. Jeżeli Klient nie odbierze pojazdu w uzgodnionym terminie, Autohero może pobierać opłatę za przechowywanie w wysokości 30 PLN za każdy rozpoczęty dzień.

  Klient ma prawo do przedstawienia dowodu, że w rzeczywistości w związku z tym firma Autohero nie poniosła żadnych strat/uszkodzeń lub nie poniosła w ogóle żadnych strat/uszkodzeń.

  Autohero zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z poniesionych szkód.
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał finansowanie zapewnione przez usługodawcę, wówczas Autohero przekaże Klientowi dokumenty pojazdu, a Pojazd zostanie wydany Klientowi po (łącznie): przekazaniu Autohero dowodu rejestracji czasowej przez Klienta oraz uiszczeniu należności za pojazd i ewentualne usługi dodatkowe finansowane przez tego usługodawcę.
 4. Alternatywnie do odbioru pojazdu, Klient może również zażądać od Autohero zorganizowania ekspresowej dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

  W takim przypadku, umowa dostawy jest zawierana pomiędzy firmą transportową a klientem. Autohero działa jedynie jako pośrednik w tym zakresie.

  Transport regulowany jest przez ogólne warunki przewoźnika.

  Koszty transportu ponosi Klient.

  Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, miejscem wykonania umowy jest siedziba Autohero, a niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Przedsiębiorcę z momentem powierzenia pojazdu przewoźnikowi.

§ 6 Rękojmia i odpowiedzialność

 1. W stosunku do Konsumentów, Umowa Sprzedaży podlega ustawowym przepisom dotyczącym odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

  W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Autohero jest ograniczona

  (i) do winy umyślnej oraz,

  (ii) szkody rzeczywistej bezpośrednio poniesionej w wyniku utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 2. W przypadku pojazdów używanych odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje skrócona do roku od wydania pojazdu.

  Jeśli Klient jest Przedsiębiorcą, Autohero wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Roszczenia z tytułu niezgodności z umową wymagają wykazania istnienia niezgodności.

§ 7 Gwarancja

 1. W przypadku uzyskania przez Klienta dodatkowej gwarancji, zastosowanie mają ogólne warunki gwaranta, które zostaną przekazane Klientowi wraz z Umową Sprzedaży.

  Partnerem umownym takiej wyraźnej gwarancji umownej nie jest Autohero, ale odpowiedni gwarant.

  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego gwarancją, Klient musi zwrócić się bezpośrednio do takiego gwaranta.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Jeśli Klient jest Konsumentem, wtedy - stosownie do obowiązujących przepisów - ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym

  (a) Klient lub

  (b) osoba trzecia wskazana przez Klienta, która nie jest przewoźnikiem objęła pojazd w posiadanie.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Klienci muszą poinformować Autohero o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

  Do celów odstąpienia, Klienci mogą skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

  W celu zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, jeżeli Klient wysyła oświadczenie dotyczące wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu.
 4. Autohero proponuje, aby w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klienci wysyłali oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail polska@autohero.com.

  Klienci mogą również przesłać swoje oświadczenie na adres pocztowy: Autohero Polska Sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa.
 5. Po rozwiązaniu Umowy Sprzedaży, Autohero dokona zwrotu dokonanej wpłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Autohero dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Klienta do zakupu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

  Za taką spłatę nie będzie pobierana żadna opłata.
 6. Autohero może odmówić spłaty do czasu, aż zakupione towary zostaną zwrócone.
 7. Klient musi odesłać lub zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient powiadomił Autohero o odstąpieniu od umowy.

  Uznaje się, że termin ten został zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu.
 8. Klient może również dokonać przekazania pojazdu do placówki Autohero lub zlecić dostarczenie pojazdu przez przewoźnika.
 9. Klient odpowiedzialny jest za zmniejszenie wartości pojazdu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania pojazdu.

§ 9 Prawo do zwrotu

 1. Bez uszczerbku dla ustawowych praw przysługujących Konsumentowi, w tym prawa do odstąpienia od umowy i uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może zamienić nabyty pojazd w Autohero na inny z oferty, bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od przekazania pod warunkiem, że pojazd nie został uszkodzony i nie ma śladów zużycia poza zakres konieczny do sprawdzenia pojazdu - jak również przebieg pojazdu nie wzrósł o więcej niż 150 km od momentu przekazania pojazdu Klientowi.

  Klient nie korzystał z prawa zwrotu na poprzedni pojazd.

  Prawo zwrotu nie przysługuje Przedsiębiorcom.
 2. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Klient ponosi koszty dostarczenia pojazdu do Autohero.

  Kupujący musi pokryć koszty ewentualnej utraty wartości używanego pojazdu, na przykład w wyniku użycia, jeżeli taka utrata wartości nie jest spowodowana zakresem koniecznym do celów niezbędnej kontroli stanu, właściwości i funkcjonowania pojazdu.

§ 10 Zastrzeżenie własności

 1. Pojazd pozostaje własnością Autohero do czasu uregulowania wierzytelności przysługujących Autohero na podstawie Umowy Sprzedaży (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
 2. Tak długo, jak długo pozostaje w mocy zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, Klient nie może ani rozporządzać przedmiotem sprzedaży, obciążać ani przyznawać umownie prawa użytkowania osobom trzecim, chyba że Klient i Autohero uzgodnią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11 Umowy dotyczące dodatkowej gwarancji (Gwarancje), finansowania i ubezpieczenia

 1. W przypadku świadczenia usług dodatkowych - takich jak na przykład finansowanie, dodatkowa gwarancja lub ubezpieczenie - Klient otrzyma dodatkowe dokumenty umowne od partnera Autohero.

  W związku z tym, umowa dotycząca którejkolwiek z usług dodatkowych uważana jest za zawartą dopiero po podpisaniu odpowiedniej umowy przez Kupującego i odpowiedniego usługodawcę.
 2. Autohero nie staje się stroną umów wskazanych w punkcie 1 powyżej.

  Autohero nie ponosi również żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści i wykonania odpowiednich umów przez takich partnerów.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Autohero Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, BDO: 000099668.

Klienci mają możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych Autohero w dowolnym momencie w przypadku wszystkich pytań dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres odo@autohero.com.

Dalsze szczegóły w odniesieniu do wykorzystania danych i w odniesieniu do praw z nich wynikających można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych na stronie www.autohero.com/pl/policies/privacy/.

§ 13 Pozostałe postanowienia

 1. W odniesieniu do wszystkich obecnych lub przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych między Autohero, a Przedsiębiorcami wyłącznie, właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Autohero. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w sporach z konsumentami.
 2. To samo miejsce jurysdykcji – sądu właściwego dla siedziby Autohero - ma zastosowanie, jeżeli kupujący

  • (i) nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Polsce,
  • (ii) po zawarciu umowy przenosi swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu do kraju poza Polskę, lub
  • (iii)miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu Kupującego jest nieznane w chwili wniesienia pozwu.
   Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w sporach z konsumentami.
 3. Wszystkie transakcje prawne lub inne stosunki prawne z Autohero podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jak również inne konwencje międzyrządowe, jeśli takie istnieją, nie mają zastosowania nawet po przeniesieniu ich do polskiego prawa w zakresie w jakim możliwe jest ich wyłączenie.

  Wybór prawa nie ma wpływu na zapewnioną ochronę wynikającą z przepisów prawa dla Klienta, który ma miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim UE lub w Szwajcarii, jeśli taka ochrona wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa danego państwa.
 4. Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
  Ponieważ wolimy rozstrzygać wszelkie spory bezpośrednio z naszymi Klientami, Autohero nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporów w taki sposób. Nasz adres e-mail znajdą Państwo w danych firmy.
 5. Jeśli poszczególne postanowienia tych OWS są lub staną się nieważne, w całości lub w części, lub zawierają jakiekolwiek luki, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień i/lub pozostałych części.
Stand: Juli 2019