Algemene Gebruiksvoorwaarden van Autohero NL

Gelieve de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Autohero (verder: 'Gebruiksvoorwaarden') zorgvuldig te lezen vooraleer gebruik te maken van deze Website. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze Website.

§ 1 Algemene bepalingen

 1. Autohero NL B.V., Hoogoorddreef 11, 1101 BA AMSTERDAM, geregistreerd in het handelsregister nr. 859280329 (verder: 'Autohero') werkt onder de website www.autohero.com/nl (hierna louter vermeld als 'Website'). De Website maakt het gebruikers van de Website (verder: 'Gebruikers') mogelijk om tweedehands voertuigen aan te kopen. De aankoop van tweedehands voertuigen via de Website wordt gereguleerd door de Algemene verkoopsvoorwaarden van Autohero NL B.V.
 2. De eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker die gebaseerd zijn op onderhavige Gebruiksvoorwaarden, ermee strijdig zijn of deze aanvullen, zullen niet van toepassing zijn, zelfs indien Autohero uitdrukkelijk ter kennis werd gebracht van zulke bepalingen door de Gebruiker.
 3. Autohero behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

§ 2 Registratie en gebruikersaccount

De Gebruiker dient zich op de website te registeren voordat hij een tweedehands voertuigen koopt. Autohero is niet verplicht om zulke registraties te aanvaarden. De Gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn.
De Gebruiker dient gedurende het registratieproces naar waarheid en naar volledigheid de gevraagde gegevens in te vullen. Indien de gegevens ingegeven tijdens dit registratieproject in de toekomt zouden wijzigen, dient de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel onmiddellijk aan te passen.
Na een succesvolle registratie wordt een Gebruikersprofiel aangemaakt voor de Gebruiker, waarin hij of zij kan inloggen door het ingeven van zijn of haar e-mailadres en wachtwoord. De Gebruiker zal het wachtvoord voor zijn Gebruikersprofiel veilig en vertrouwelijk houden. Het is de Gebruiker verboden om het wachtwoord door te geven aan derden. De Gebruiker zal Autohero onmiddellijk contacteren indien er enige aanwijzing is dat zijn toegangsgegevens zijn of zullen worden misbruikt door derden. Als er enige aanwijzingen zijn van misbruik dient de Gebruiker onmiddellijk zijn wachtwoord te wijzigen.
De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die zijn uitgevoerd met behulp van zijn inloggegevens.

§ 3 Verplichtingen van de Gebruiker

 1. De Gebruiker verzekert dat alle inhoud die hij op de Website publiceert rechtmatig is en de rechten van derden niet schendt. De Gebruiker zal geen informatie publiceren op de Website die gewelddadig, pornografisch, racistisch, schadelijk voor minderjarigen, crimineel, illegaal en/of van die aard of inhoud is dat de wet wordt geschonden. De gebruiker is verantwoordelijk dat alle gepubliceerde bestanden vrij zijn van virussen en geen beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken.
 2. De Gebruiker zal geen informatie van Autohero blokkeren, overschrijven of aanpassen, en zal de dienstverlening van Autohero op geen enkele wijze schade, in het bijzonder indien dit zou kunnen leiden tot overmatige belasting van de website.
 3. De Gebruiker zal Autohero vrijwaren voor alle aanspraken/vorderingen van derden jegens Autohero, wegens schending van hun rechten, naar aanleiding van het gebruik van de Website door de Gebruiker. De Gebruiker draagt in dat opzicht o.m. alle kosten voor de nuttige en noodzakelijke juridische verdediging van Autohero, inclusief alle juridische (advocaten)kosten en erelonen, evenals de gerechtskosten.

§ 4 Auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten, en het recht van gebruik

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, teksten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software, en andere materialen op deze website zijn eigendom van Autohero, en/of van aan haar gelieerde bedrijven, of zijn minstens opgenomen met de toestemming van de betreffende eigenaar. Gebruik van de website geeft de Gebruiker geen recht om deze informatie en inhoud op ongeoorloofde wijze verder te gebruiken. Het wijzigen, verwerken, kopiëren, en gebruiken door de Gebruiker of een derde van de informatie en de inhoud van deze Website is niet toegelaten, tenzij Autohero of een andere persoon die het intellectueel eigendomsrecht bezit, hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.

§ 5 Sancties

 1. Autohero kan verschillende maatregelen nemen indien er een duidelijke aanwijzing is dat een Gebruiker het toepasselijke recht, de rechten van derden, deze Gebruiksvoorwaarden of de Algemene verkoopsvoorwaarden van Autohero GmbH schendt.
 2. Zulke maatregelen omvatten acties zoals het waarschuwen van de Gebruiker, als het tijdelijk en blijvend blokkeren van Gebruikers.

  Autohero kan onder meer alle inhoud van de Website verwijderen.

§ 6 Garanties

 1. Vanwege de aard van het internet is het mogelijk dat de Website tijdelijk onbereikbaar zal zijn. De toegang tot de Website kan voor de Gebruiker af en toe onderbroken of beperkt worden, teneinde onderhoud of nieuwe faciliteiten mogelijk te maken. Autohero streeft ernaar om de toegankelijkheid en functionaliteit van de Website te verzekeren, of om de frequentie en duur van de tijdelijke onderbrekingen of storingen te beperken, binnen de technische mogelijkheden. Niettegenstaande garandeert Autohero dus niet dat de Website altijd toegankelijk zal, zonder foutmeldingen, restricties en onderbrekingen.
 2. Autohero garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is.

§ 7 Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Autohero alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, die zou zijn ontstaan door het gebruik van de website.

§ 8 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verantwoordelijke voor de bescherming van de gegevens in de zin van Algemene Gegevens Verordening is Autohero NL B.V, Hoogoorddreef 11, 1101 BA Amsterdam, Nederland. br>
Klanten voelen zich vrij om zich tot de functionaris voor gegevensbescherming van Autohero te wenden voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming. Ze doen dit door het zenden van een e-mail naar privacy@autohero.com.

Verdere details betreffende het gebruik van gegevens en de rechten die hieruit voortvloeien, kunnen gevonden worden in de bepalingen betreffende gegevensbescherming op www.autohero.com/de/policies/privacy/.

§ 9 Eindbepalingen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website worden enkel beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Amsterdam.