Autohero logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden van Autohero NL BV

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (reparatie)overeenkomst van of tussen Autohero (statutaire naam: Autohero NL B.V., zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72902760), hierna te noemen 'Autohero', en een koper waarop Autohero deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  Huidige algemene voorwaarden (hierna verder te noemen: AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de verkoop van tweedehands auto’s, zowel aan klanten die een consument zijn in de zin van art 230g van boek 6 Burgerlijk Wetboek als aan klanten die een onderneming zijn (hierna verder te noemen: 'Klant' en 'Koper', of 'Klanten' en 'Kopers').
 2. Een 'consument' in de zin van art 230g van boek 6 Burgerlijk Wetboek is iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; (verder te noemen: een 'Consument').

  Een 'onderneming' is onderneming elk van volgende organisaties:(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; (b) iedere rechtspersoon; (c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij door de wet uitgesloten.
 3. Onderhavige AV kunnen ten allen tijde geraadpleegd, opgeslagen en geprint worden vanaf de startpagina www.autohero.com/nl.
 4. Iedere koopovereenkomsten die door de Klant wordt afgesloten met Autohero (hierna verder te noemen: een Koopovereenkomst) met betrekking tot tweedehands auto’s wordt uitsluitend afgesloten op basis van onderhavige AV, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de Klant. De Klant aanvaardt dat onderhavige AV juridisch bindend en tegenstelbaar zijn.
 5. De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige AV, heeft geenszins de nietigheid van alle bepalingen van onderhavige AV tot gevolg.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Autohero plaatst advertenties m.b.t. tweedehands auto’s zowel op haar eigen internet platform, als op platformen van derden. Zowel de advertenties, als de informatie, foto’s en video’s met betrekking tot de respectievelijk auto in de advertentie maken geen aanbod uit tot het sluiten van een Koopovereenkomst. De advertenties hebben slechts als doel om informatie te verschaffen met betrekking tot de auto aan de toekomstige Koper.
 2. Indien een Klant zijn of haar interesse kenbaar maakt, zal Autohero zelf contact opnemen met voormelde Klant. Hierna zal een concept van Koopovereenkomst, Wilsverklaring Tenaamstelling Voertuig en de door de Klant gekozen bijkomende opties naar de Klant verzonden worden.

  Het terugzenden door de Klant van een ondertekende Koopovereenkomst inclusief een ondertekende wilsverklaring en kopie ID per e-mail of in het persoonlijke online Autohero account, heeft als gevolg dat hij of zij een bindend aanbod tot aankoop van de auto eventueel met de bijkomende opties maakt.
 3. De Koopovereenkomst komt geldig tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding van Autohero van het aanbod van de Klant. Deze aanvaarding wordt geuit per e-mail of in het online persoonlijke Autohero account naar de Klant met desgewenst in bijlage de factuur op voorhand voor het aankoopbedrag, als een verzoek om tot betaling over te gaan in overeenstemming met artikel 4 van onderhavige AV.
 4. De Klant stemt ermee in dat alle communicatie met Autohero aangaande de overeenkomst, langs elektronische weg mag gebeuren.

Artikel 3 - Aanvullende diensten

 1. De Klant kan naast de aankoop van de auto genieten van een breed pakket aan aanvullende diensten aangeboden door Autohero. Deze diensten zullen geïntegreerd worden in de Koopovereenkomst.
 2. De aanvullende diensten omvatten met name de inschrijving van de auto, vergoeding voor de bemiddeling van een uitgebreidere conventionele waarborg (hierna verder te noemen: 'Garantie') en/of financiering, het sluiten van een geschikte verzekering en aanvullende upsell producten.

Artikel 4 - Betaling

 1. Het aankoopbedrag van de auto, evenals de kosten en/of vergoedingen voor voormelde aanvullende diensten, zijn onmiddellijk opeisbaar vanaf het sluiten van de Koopovereenkomst. De Klant zal – van zodra dat hij of zij de Koopovereenkomst en desgewenst de factuur heeft verkregen, binnen drie werkdagen, het aankoopbedrag voldoen.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in bruto en euro.

  (Aanbetaling)

  Indien de Klant niet-tijdig betaalt, behoudt Autohero zich tevens het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Koper, hetgeen per email kan worden genotificeerd. De Klant zal in dat geval een forfaitaire schadevergoedingen moeten betalen van 0% van de aankoopprijs, te vermeerderen met de eventuele kosten en vergoedingen voor de bijkomende diensten, behoudens het recht van Autohero om een bijkomende schadevergoeding te eisen.
 3. De Klant dient het resterende bedrag over te maken voorafgaand aan de aflevering.

  Bij niet-tijdige betaling, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde bedrag nadat de aflevering van de auto wordt uitgesteld.

  Indien de Klant niet-tijdig betaalt, behoudt Autohero zich eveneens het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Koper, hetgeen per email kan worden genotificeerd. De Klant zal in dat geval een forfaitaire schadevergoedingen moeten betalen van 0% van de aankoopprijs, te vermeerderen met de eventuele kosten en vergoedingen voor de bijkomende diensten, behoudens het recht van Autohero om een bijkomende schadevergoeding te eisen.
 4. Indien Autohero heeft toegestemd dat de auto gefinancierd wordt door een financiële dienstverlener en indien de Klant op grond van de leningsovereenkomst verplicht is om een deel van de totale kosten zelf te dragen zal – in afwijking van paragraaf 1 – de verplichting om een voorschot te betalen van €500,- betrekking hebben op het deel van de aankoopprijs dat de Klant zelf moet dragen.
 5. Betaling dient te geschieden via een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer vermeld op de Koopovereenkomst van Autohero. Betalingen worden enkel aanvaard indien ze zijn uitgevoerd door een financiële instelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte.
 6. Het is de Klant niet toegestaan om vorderingen te compenseren of enige retentierechten uit te oefenen tegen vorderingen van Autohero, behalve als deze vorderingen niet geprotesteerd worden door Autohero of indien ze reeds vastgesteld werden door de rechtbank met kracht van gewijsde. Klanten zijn in het bijzonder niet gerechtigd om betalingen te weigeren op grond van het feit dat zij (i) andere daadwerkelijke vorderingen bezitten tegen Autohero op grond van andere gesloten koopovereenkomsten of (ii) louter beweren dat zij over zulke vorderingen beschikken.

Artikel 5 - Levering

 1. De auto, het inschrijvingsbewijs deel I (het kentekenbewijs) en één sleutel van de auto zullen overhandigd worden aan de Klant wanneer de gelden van het gevraagde totale aankoopbedrag is ontvangen op de bankrekening van Autohero. Klanten halen de auto op aan één van de logistieke centra, één van de partners van Autohero, of op één van de vestigingen van vennootschappen verbonden aan Autohero. Partijen komen in onderling overleg een tijdsspanne overeen waarin de auto beschikbaar zal worden gemaakt voor aflevering [en waarbinnen het dient opgehaald te worden door de Klant]. De Klant dient rekening te houden met de openingsuren van de plaats waar de auto dient te worden opgehaald. De kosten voor levering van de auto naar de vestiging of het logistiek centrum zullen gedragen worden door Autohero.
 2. Indien de Klant de auto niet komt ophalen binnen de overeengekomen tijdsspanne kan Autohero stallingskosten in rekening brengen van 7.50 EUR per werkdag. Autohero houdt zich het recht voor om een vordering in te stellen voor het bijkomende geleden verlies of schade.
 3. Wanneer Autohero het totale aankoopbedrag heeft ontvangen, zal zij de beschikbare reservesleutels (mits aanwezig), en - indien deze er zijn - alle bijkomende voertuigdocumenten verzenden naar de Klant. Als de Klant ervoor kiest om een lening aan te gaan bij een financiële dienstverlener zal het inschrijvingsbewijs deel II rechtstreeks aan deze dienstverlener worden overhandigd wanneer dit een vereiste is, indien de algemene voorwaarden van deze laatste een recht op bezit van dit document verleent. Indien er evenwel door de financiële dienstverlener en de Klant werd overeengekomen dat de Klant zelf de registratie van de auto zal verzorgen, zal Autohero het inschrijvingsbewijs deel II rechtstreeks aan de Klant overhandigen. In dat geval is de Klant zelf verantwoordelijk om het inschrijvingsbewijs deel II naar de financiële dienstverlener te versturen.
 4. Als alternatief voor de levering van de auto door de Klant, kan deze laatste Autohero ook verzoeken om een levering te organiseren op een plaats naar keuze van de Klant. In voorkomend geval, zal er een leveringsovereenkomst afgesloten dienen te worden tussen een transportbedrijf en de klant. Autohero kan enkel en alleen als tussenpersoon ageren in dit geval, en is bijgevolg niet aansprakelijk voor wanprestaties van de levering maatschappij, en/of schade tijdens de levering. De voorwaarden van de levering vinden plaats onder de algemene voorwaarden van de levering maatschappij.

Artikel 6 - Overmacht

 1. Autohero en de Klant zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.
 2. De Klant kan zich voor zijn verbintenis tot betaling evenwel niet beroepen op overmacht. Hij kan dit wel voor andere verplichtingen die onderhavige AV hem opleggen.

Artikel 7 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van Consumenten zal de Koopovereenkomst beheerst worden door het wettelijke recht omtrent garantie voor technische gebreken. In andere gevallen is de aansprakelijkheid van Autohero beperkt tot de volgende gevallen:

  a) voor een verlies of de schade die het gevolg is van een zware fout of opzet van Autohero;

  b) voor verlies of schade ingevolge lichamelijke schade.

  Vordering van de klanten voor gebrek aan overeenstemming verjaart na één jaar te rekenen vanaf de levering van de auto. Indien de Klant een handelsonderneming in voertuigen is, dan zal de verkoop geschieden zonder enige vorm van garantie. Het verkorten van de verjaringstermijn, als het uitsluiten van de aansprakelijkheid voor enige gebreken, zal voor ondernemingen niet gelden bij:

  a) voor een verlies of de schade die het gevolg is van een zware fout of opzet van Autohero;

  b) voor verlies of schade ingevolge lichamelijke schade.
 2. Indien Autohero verplicht is om een verlies of schadevergoeding te betalen veroorzaakt door een fout, dan zal de aansprakelijkheid van Autohero beperkt worden tot de gebruikelijke schade die voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Elke vordering voor gebrek dient door de Klant direct kenbaar gemaakt te worden aan Autohero. Indien de auto, ingevolge een gebrek, niet meer gebruikt kan worden, dan mag de Klant de auto slechts na akkoord van Autohero met betrekking tot een opgemaakte offerte naar een derden-hersteller brengen.
 4. Alle auto’s worden standaard geleverd met 6 maanden garantie welke uit te breiden is in verlengde termijn en dekking. De voorwaarden zijn opgenomen in de Autohero Garantievoorwaarden welke verstrekt wordt bij iedere Koopovereenkomst.

Artikel 8 - Recht tot herstel

 1. De auto’s die te koop worden aangeboden door Autohero zijn getaxeerd en met redelijke zorg omschreven in de advertentie voor verkoop.

  Indien de auto behept is met een gebrek heeft Autohero het recht om haar herstel verplichtingen na te komen via externe dienstverleners ('Externe Dienstverlener'). Aan deze uitvoering zijn geen kosten voor de Klant verbonden.
 2. De Klant zal verslag doen van het gebrek via het online formulier van Autohero en het zo goed mogelijk beschrijven. Autohero zal de Klant na eigen onderzoek verder inlichten over welke Externe Dienstverlener de herstelverplichting zal uitvoeren. De Klant is ertoe verplicht om een afspraak te maken met de Externe Dienstverlener volgens de instructies van Autohero. Autohero wijst erop dat de mogelijkheid bestaat dat de Consument persoonlijke informatie dient over te maken aan de Externe Dienstverlener. Autohero heeft immers een overeenkomst tot gegevensverwerking gesloten met de Externe Dienstverlener, zodoende dat de Externe Dienstverlener moet voldoen aan bindende normen teneinde de veiligheid van de gegevens te vrijwaren. In alle andere opzichten wordt verwezen naar de verklaring van gegevensbescherming van de respectievelijke Externe Dienstverlener.
 3. De Klant moet de auto zelf vervoeren naar het filiaal van de Externe Dienstverlener met wie de afspraak is gemaakt, mits anders is overeengekomen. Indien de toestand van de auto het onmogelijk maakt om het persoonlijk naar het filiaal te vervoeren, bijvoorbeeld wegens de onbruikbaarheid, zal de Klant Autohero contacteren. Deze laatste beslist dan op welke wijze de auto naar de Externe Dienstverlener vervoerd zal worden.
 4. De Externe Dienstverlener zal de Klant een bindende hersteldatum voorleggen waarbinnen de auto hersteld zal zijn. De Externe Dienstverlener zal de Klant onmiddellijk informeren indien deze datum niet gehaald wordt. De Klant haalt terug de auto op binnen een week na kennisgeving van de Externe Dienstverlener dat de herstelling voltooid is. Autohero dekt alle kosten die hierbij worden gemaakt. De Klant is verplicht om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Indien de Klant de auto niet komt ophalen binnen een week na kennisgeving van voltooiing van de auto, kan Autohero stallingskosten aanrekenen, dewelke zullen worden verhaald op de Klant.
 5. Autohero kan de Klant een gelijkwaardige huurauto verlenen voor de duur van de aanvullende diensten. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen indien hij of zij weigert de huurauto te aanvaarden, niettegenstaande Autohero had aangeboden om de huurkosten en de kosten voor ophaling en terugbrenging volledig te betalen.

Artikel 9 – Commerciële garantie

Indien de Klant nood heeft aan een meer uitgebreide commerciële garantie (Garantie) zullen de algemene voorwaarden van Autohero Garantie van toepassing zijn welke worden verstrekt met de Koopovereenkomst. Het is de Garantieverstrekker die partij wordt bij voormelde Garantie. Indien een omstandigheid plaatsvindt die gedekt is door de commerciële garantie ,moet de Klant zich onmiddellijk tot de Garantieverstrekker wenden.

Artikel 10 - Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een Consument is heeft hij of zij – indien de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn - een herroepingsrecht van 14 dagen. Een consument is iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen.
 2. De Koopovereenkomst kan herroepen worden zonder opgave van redenen binnen 14 dagen vanaf de dag volgende waarop (a) de Klant of (b) een derde partij ingeschakeld door de Klant, en welke geen vervoerder is, de goederen heeft ontvangen.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Autohero door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend, via e-mail of via het modelformulier te vinden op de website:https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/tests/online-kopen/modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen vooraleer de herroepingstermijn verstrijkt.
 3. Autohero stelt enerzijds voor dat Klanten het e-mailadres contact_nl@autohero.com gebruiken om hun herroepingsrecht uit te oefenen. Anderzijds kunnen Klanten hun kennisgave tot herroeping ook sturen naar het postadres Hoogoorddreef 11, 1101 BA AMSTERDAM.
 4. Vanaf het moment dat de Koopovereenkomst is herroepen, zal de Klant Autohero binnen 14 dagen vanaf de dag dat de kennisgeving werd ontvangen alle ontvangen sommen terugbetalen.

  Autohero zal voor de terugbetaling dezelfde betalingsmiddelen gebruiken die door de Klant werden gebruikt voor de aankoop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor deze terugbetaling zullen er geen kosten worden aangerekend.
 5. Autohero kan terugbetaling afwijzen totdat de Klant bewijs heeft gebracht dat hij of zij de goederen in goede orde heeft teruggestuurd.
 6. De Klant moet de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Autohero of een door hem aangewezen derde. Enkel de auto, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kan worden teruggenomen door Autohero. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de goederen binnen 14 dagen worden verzonden.
 7. De Klant kan de auto naar een filiaal van Autohero brengen of het laten leveren door een vervoerder.
 8. De Klant is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de auto die het gevolg is van een manier van omgaan met de auto die verder gaat dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen te inspecteren.

Artikel 11 - Recht op terugkeer

 1. Zonder afbreuk aan de wettelijke rechten van de Consument, namelijk het herroepingsrecht en recht op garantie kan hij de auto teruggeven aan Autohero zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen na overhandiging op voorwaarde dat de auto niet beschadigd is en dat er geen gebruik van gemaakt is dat verder gaat dan de normale inspectie van de auto – in het bijzonder geen hogere kilometerstand dan 500 km sinds de overhandiging aan de Klant.

  Er is geen recht op terugkeer voor Ondernemingen.
 2. Autohero draagt de rechtstreekse kosten voor het terugsturen of het transport van de goederen indien de Klant het recht uitoefent.

  De Koper staat enkel in voor de kosten van een mogelijk verlies in waarde van de gebruikte auto, bijvoorbeeld door gebruik indien dergelijk verlies in waarde toerekenbaar is aan het feit dat de goederen gebruikt zijn op een manier die niet noodzakelijk was voor het inspecteren van hun toestand, kenmerken en werking. Gereden kilometers meer dan de 500 km in de periode van 14 kalenderdagen worden additioneel belast door Autohero aan de Klant. De kosten worden vermeerderd met €1,- per kilometer.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de auto blijft bij Autohero tot na de volledige voldoening door de Klant van alle tegenprestaties dewelke aan Autohero verschuldigd zijn, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
 2. Autohero heeft het recht om het inschrijvingsbewijs deel II bij te houden voor de duur van het eigendomsbehoud. Vanaf ogenblik van gehele betaling zal Autohero het eigendomsbewijs van de auto binnen de week naar de Klant verzenden.
 3. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen aan de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van Autohero of een door Autohero aangestelde derde heeft verlaten.
 4. Zolang de auto eigendom blijft van Autohero is het de Klant uitdrukkelijk verboden om te beschikken over het voorwerp van de Koopovereenkomst, het voorwerp aan te wenden als betaalmiddel, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De Klant kan eveneens geen contractueel recht op gebruik hierop toekennen aan een derde, met uitzondering van akkoord tussen partijen.

Artikel 13 - Overeenkomsten met betrekking tot commerciële garanties, financiering en verzekering

 1. In het geval dat bijkomende dienstverlening is voorzien – zoals bijvoorbeeld financiering, een commerciële garantie (Garantie) of verzekering – zal de Klant bijkomende contractuele documenten ontvangen van de desbetreffende partner van Autohero. Dienovereenkomstig zal een overeenkomst betreffende een van de aanvullende diensten slechts geacht te zijn aangegaan nadat de respectievelijke overeenkomst is ondertekend door de Koper en de respectievelijke dienstverlener.
 2. Autohero wordt geen partij bij zulke overeenkomst. Autohero draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de uitvoering van de respectievelijke overeenkomsten van zijn partners.

Artikel 14 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verantwoordelijke voor de gegevensbeschermingswetgeving en de dienstverlener (Diensteanbieter), in de zin van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz – TMG), is Autohero GmbH, Mittelstr. 7, 12529 Schönefeld, Duitsland.

Klanten voelen zich vrij om zich tot de functionaris voor gegevensbescherming van Autohero te wenden voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming. Ze doen dit door het zenden van een e-mail naar privacy@autohero.com.

Verdere details betreffende het gebruik van gegevens en de rechten die hieruit voortvloeien, kunnen gevonden worden in de bepalingen betreffende gegevensbescherming op www.autohero.com/nl/policies/privacy/.

Artikel 15 - Diversen

 1. De Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Amsterdam, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die aanleiding zouden vinden uit de Koopovereenkomst tussen partijen afgesloten.
 2. Het Nederlands recht is het toepasselijke recht op alle geschillen die tussen partijen zullen ontstaan, en die hun aanleiding vinden uit de Koopovereenkomst tussen partijen afgesloten. Weens Koopverdrag en andere intergouvernementele verdragen, indien deze er zouden zijn, zijn niet van toepassing.