ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP/REPARATIE AUTOHERO
Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (reparatie)overeenkomst van of tussen Autohero (statutaire naam: WijKopenAutos B.V, zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60482494), hierna te noemen “Autohero”, en een koper waarop Autohero deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Autohero, voor de uitvoering waarvan door Autohero derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 2. de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan Autohero wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd;
 3. de koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van gebruikte auto’s dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 4. de verkoper (Autohero): degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 5. de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 6. de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
 7. de opdracht: de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verrichten tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen;
 8. de garantie: de garantie voor de verkochte auto die door Autohero kan worden verstrekt.

Artikel 3 - De aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

Aanbiedingen of prijsopgave dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper of afnemer tot het doen van een aanbod. De aanbieding van Autohero wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door Autohero is bevestigd. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Artikel 4 - De koopovereenkomst

De koopovereenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke koopovereenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde koopovereenkomst maakt deze koopovereenkomst echter niet nietig.

Artikel 5 - De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde koopovereenkomst worden in ieder geval opgenomen:
 1. identiteit van Autohero, zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop;
 3. de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 4. indien van toepassing de afleveringskosten van de auto;
 5. de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 6. de verwijzing naar de garantiebepalingen;
 7. de wijze van betaling.

Artikel 6 - Prijswijzigingen/stijging

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend. Autohero heeft te allen tijde de bevoegdheid om de prijs te wijzigen. Bij een prijsstijging na het tot stand komen van de overeenkomst, heeft de koper het recht de overeenkomst binnen 10 dagen te ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Autohero worden gecorrigeerd.

Artikel 7 - Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van Autohero. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van Autohero zodra de feitelijke levering daarvan aan Autohero heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor diens rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 8 - Stallingskosten

Indien de koper binnen 3 werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum de auto niet heeft afgehaald, kan Autohero de binnen diens bedrijf gehanteerde vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. De stallingskosten bedragen € 17,- exclusief BTW per dag.
Als de opdrachtgever/koper de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding ad EUR 17,- exclusief BTW per dag in rekening brengen.

Artikel 9 – Retentierecht

De verkoper/reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de verkoper/reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de opdrachtgever/koper de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

Artikel 10 - Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Autohero in haar verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering Autohero alle schade die Autohero ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 7 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Autohero het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan Autohero is geleverd.
Wanneer de koper een bedrag heeft aanbetaald - waardoor het voertuig door Autohero wordt geserveerd - en vervolgens overgaat tot annulering van de koop, zal de aanbetaling worden verrekend met de annuleringsvergoeding.

Artikel 11 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

Op gebruikte auto’s verleent Autohero geen garantie, tenzij Autohero uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard een garantie te geven van een in onderling overleg afgesproken garantietermijn. Autohero biedt tegen meerprijs drie aanvullende garantie- en afleverpakketten aan: Pakket A: € 495,-- Kleine beurt. Nieuwe APK. Volle tank brandstof. Vrijwaren van de inruilauto. Tenaamstelling van de auto. Auto gepoetst door een gerenommeerd poetsbedrijf. 3 maanden garantie enkel op motor en versnellingsbak; Pakket B: € 795,-- Grote beurt. Nieuwe APK. Volle tank brandstof. Vrijwaren van de inruilauto. Tenaamstelling van de auto. Auto gepoetst door een gerenommeerd poetsbedrijf. 6 maanden garantie enkel op motor en versnellingsbak.
Garantiewerkzaamheden kunnen uitsluitend aangeboden worden in een door Autohero aangewezen bedrijf. Reparaties die op eigen initiatief elders worden verricht, worden niet vergoed.
Voor de duur van de garantiewerkzaamheden wordt door Autohero aan koper geen vervangend vervoer beschikbaar gesteld.
Uitgesloten van garantie is/zijn:
 • Defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in opdracht van Autohero zijn verricht;
 • Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten;
 • Schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan;
 • Schade aan banden, audio, ruiten, airco en veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten;
 • Schade, problemen, klachten ten aanzien waarvan koper nalaat om zo spoedig mogelijk na het ontdekken daarvan een probleem aan het voertuig, dit te melden bij Autohero;
 • Situaties waarin de verkoper/reparateur geen kans krijgt van de koper/opdrachtgever om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen;
 • Wanneer een derde werk aan de door de reparateur of onderhouden auto, onderdeel of accessoire uitvoert.
Autohero vergoedt in geen enkel geval repatriëringskosten.
De garantie is gemaximeerd bij pakket B tot 5.000 kilometer en bij pakket C tot 10.000 kilometer na aankoop.

Artikel 12 - De betaling

Betalingen worden contant voldaan. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Autohero aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Autohero behoudt zich het recht voor deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uit te breiden.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is Autohero gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.
Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper is bij niet tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door Autohero is aangemaand om te betalen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Autohero is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Autohero is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien koper Autohero toestaat, of als koper Autohero verzoekt, voertuigen te verplaatsen dan zal Autohero niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het verplaatsen van de voertuigen tenzij Autohero hiervoor verzekerd is.
Indien Autohero aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Autohero beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Autohero is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Onder schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Autohero aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Autohero toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Autohero.

Artikel 14 - Overmacht

In geval van overmacht is Autohero niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper of afnemer na te komen. Autohero is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of - niet-tijdige levering door ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de koper geleverde auto blijft eigendom van Autohero tot de koper alles wat hij op grond van de overeenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de koper de formele eigendom van de auto heeft verkregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet de koper op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en bijrijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 16 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 17 - Persoonsgegevens

Autohero zal de persoonsgegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Privacy Verordening. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Bij het plaatsen van een bestelling geeft de koper of afnemer zijn gegevens op. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te bevestigen en te verzenden, controleren, van betalingen en bezorgen van bestellingen, maar ook voor een goede service. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om de koper of afnemer te informeren over producten van Autohero. Koper kan Autohero verzoeken om zijn of haar persoonsgegeven ter inzage aan te bieden, te wijzigen en te verwijderen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Autohero partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Autohero is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Autohero het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 - Slotbepaling

Autohero is statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 60482494. Het BTW-nummer is NL853930053B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan occasion@autohero.com zoals aangegeven op de internetsite.
AUTOHERO Bolderweg 34 A1332 AW ALMERE Tel: 085-8882426 Email: occasion@autohero.com.